کوره های صنعتی تیوا ماشین تنها دارنده تاییده عدم تولید آلودگی از محیط زیست در ایران